Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy Rakar, spol. s r. o.
pro prodej nových obytných vozů Megamobil
(dále jen “obchodní podmínky”)
číslo M20/02

V těchto obchodních podmínkách se upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a zároveň obecně odpovídá na opakující se otázky.
Pokud by došlo k situaci, že samotná smlouva je v rozporu s obchodními podmínkami, má přednostní právo znění kupní smlouvy.

čl. 1
Předmět kupní smlouvy a její strany

Předmětem obchodních podmínek je prodej nových obytných vestaveb automobilů pod obchodním označením Megamobil, které jsou vestavbou do dodávkových vozidel značek Peugeot, Citroen, Fiat, VW, MAN a Mercedes Benz (dále jen „vozidlo“).
Společnost Rakar, spol.s.r.o. je autorizovaným zástupcem pro ČR na základě smlouvy o obchodním zastoupení zastupuje v ČR zájmy slovinského výrobce obytných vestaveb, firmu Mega tekstil d.o.o. se sídlem Kolodvorska ulica 31b, 2310 Slovenska Bystrica – Slovinsko, která provádí výrobu vestavby značky Megamobil (dále jen „výrobce“).
Prodávajícím je firma Rakar, spol.s r.o, se sídlem Branov 102, 270 23 Křivoklát. IČ 47546409, DIČ CZ47546409 (dále jen „prodávající“).
Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19385, datum založení 19. 1. 1993. Základní kapitál 150 000 Kč.
Číslo účtu pro platby v CZK je 167051440/0600
Číslo účtu pro platby v EUR je 1053278/2060, IBAN: CZ4020600000000001053278, BIC/SWIFT CITFCZPPXXX. Variabilní symbol pro platbu je číslo smlouvy, popřípadě faktury.

Prodejním místem (místem plnění) je provozovna prodávajícího na adrese : Rakar, spol. s r.o., Panina zahrádka 661, 27051 Lužná u Rakovníka.
Kontaktní osoba je Jiří Mayer, tel. +420 608 965 069, info@rakar.cz
Veškeré informace o vozech Megamobil prezentujeme na webu www.megamobil.cz
Kupujícím se může stát fyzická nebo právnická osoba splňující podmínky kupní smlouvy (dále jen „kupující“).

čl. 2
Popis zboží a jeho registrace

Vozidla prodáváme jako hotový celek – vozidlo zvláštního určení kategorie M1.
Nejsme oficiálními zástupci značek dodávajících podvozky. Jsme oficiálními zástupci pouze obytných vestaveb. Veškerá námi dodávaná obytná vozidla, která jsou předmětem těchto obchodních podmínek mají vystavený COC list od výrobce podvozku a prohlášení o shodě od výrobce vestavby.
Prodávající garantuje, že veškerá nová vozidla je možné poprvé registrovat v ČR a že v době prodeje splňují podmínky pro provoz motorových vozidel dle platných předpisů. Toto garantuje prodávající po dobu 30 dnů ode dne prodeje, což je zároveň povinná lhůta příslušného úřadu pro vystavení technického průkazu.
Nedoporučujeme tuto lhůtu překračovat, neboť emisní a další předpisy se mění velmi rychle.

Obvyklou praxí prodávajícího je, že prodávající zaregistruje sám předmětné vozidlo na nového majitele na příslušném odboru dopravy a vozidlo předá již s technickým průkazem, osvědčením o technickém průkazu a SPZ. Tato běžná praxe však není povinností prodávajícího, pouze dobrou vůlí, ale značně zjednodušuje celý proces registrace.

Podmínky pro tento způsob registrace:

  • Náklady na registraci hradí kupující.
  • Podmínkou registrace prodávajícím na kupujícího je uzavření kupní smlouvy, dodání vozidla výrobcem k prodejci a zaplacení celé kupní ceny kupujícím.
  • Další podmínkou registrace vozidla na kupujícího je plná moc k přihlášení kupujícího vystavená pro prodávajícího. Tato plná moc musí být úředně ověřena a musí být dodána prodávajícímu v originále.
  • Formulář plné moci vám zašleme e-mailem nebo dostanete osobně.
  • K registraci vozidla musí kupující doložit pojistky, a to buď bílou (dříve zelenou) kartou nebo pojistnou smlouvou. Pojistku můžete uzavřít přímo u nás na provozovně. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami.

čl. 3
Lhůty dodání a proces objednání vozidla a zálohy

Lhůta dodání od výrobce je stanovena na 6 – 12 měsíců ode dne přijetí zálohy od kupujícího na účet prodávajícího a je závislá na mnoha okolnostech. Především je závislá na dodání vyrobeného podvozku (Fiat, Citroen, Peugeot, VW, MAN a MB) k výrobci nástavby. Prodávající nemá možnost tuto lhůtu ovlivnit a tudíž nenese odpovědnost za její prodloužení nebo zkrácení v důsledku vyšší moci, jako je např. stávka, povodně, válka, epidemie a nebo jiná vyšší moc. Tato lhůta tedy může být mírně proměnná a prodávající je povinen informovat kupujícího o případné změně termínů Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud termín dodání překročí 3 měsíce nad rámec smluvního termínu bez jakékoliv sankce a současně má právo na vrácení celé výše zálohy. Kupující v tomto případě nemá právo uplatňovat vůči prodávajícímu další nároky. Prodávající v tomto případě nemá právo se dožadovat plnění kupní smlouvy.
Samotné objednání vozidla je vázáno zálohou ve výši 130 000 Kč na účet prodávajícího. Kupující si ve spolupráci s prodávajícím nakonfiguruje vozidlo. Konfiguruje se podvozková platforma vozidla, kde je možné vybírat mezi značkami Fiat, Citroen a Peugeot, MAN, VW, MB, dále se vybírá motor podle aktuální nabídky, volí se převodovka. Na podvozku je ještě možná volba doplňkové výbavy dle aktuálního ceníku. Zvolenou konfiguraci podvozku a jeho doplňkové výbavy již od okamžiku odeslání objednávky nelze měnit!
Z hlediska nástavby je možno konfigurovat dle aktuální nabídky: materiál a barva nábytku, materiál a barva potahových látek, barva podlahy, velikost lednice a mnoho dalších doplňků a výbavy dle momentální nabídky a aktuálního ceníku. V případě, že v době výroby nebude některý z materiálů k dispozici, je povinnost prodávajícího na tuto skutečnost kupujícího upozornit a ve vzájemné shodě najít alternativní materiál z aktuální nabídky. Změna materiálů není důvodem k zrušení objednávky. Celková konfigurace jak podvozku, tak nástavby se dělá najednou s objednávkou. Po dohodě s prodávajícím je možné ve výjimečných případech 1x změnit konfiguraci nástavby, ale pouze v průběhu prvních 90 dnů od objednávky. Na tuto změnu konfigurace není právní nárok a prodávající není povinen změnu akceptovat.
Údaje uvedené v popisu platném při uzavření smlouvy (objednávky) a týkajícím se vzhledu, vybavení, výkonu, rozměrů a hmotnosti, použitých materiálů, nákladů na provoz, a podobně mají vždy jen přibližnou povahu a nejsou závaznými údaji o vlastnostech. Místo toho slouží jako podklad ke zjištění, zda předmět koupě je vyhovující pro kupujícího.
Záloha na objednané vozidlo je ve výši 130 000 Kč a nebo ekvivalent v EUR přepočteno denním kurzem CNB v den vystavení dokladu vyzývajícího k platbě prodávajícím. Zálohu je třeba uhradit ihned po objednávce. Prodávající se zavazuje vystavit ihned po přijetí zálohy daňový doklad na přijatou platbu. Prodejce objedná u výrobce vozidlo až v okamžik přijetí úhrady zálohy. Veškeré dodací lhůty začínají běžet dnem přijetí zálohy na účet prodávajícího.
Záloha při uzavření kupní smlouvy bude odečtena z celkové kupní ceny.
V případě že ze strany výrobce není možné z jakéhokoli důvodu naplnit ve stanovených termínech včetně tolerance objednávku a nebude-li dohodnuto jinak, kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit a prodejce je povinen vrátit zálohu v plné výši do 5 dnů od okamžiku, kdy byl výrobcem o této situaci obeznámen.
V ostatních případech má kupující právo od smlouvy v průběhu výroby odstoupit z jakéhokoli osobního důvodu, avšak bez nároku na vrácení zálohy.

čl. 4
Způsob stanovení ceny vozidla a uzavírání smluv

Cenu vozidel a příslušenství stanovuje prodejce a tato je platná dle aktuálního ceníku, který najdete na webových stránkách prodávajícího, popřípadě přímo u prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny dle aktuálního vývoje na trhu. Ceny prodávající garantuje pouze u již podepsaných objednávek mezi kupujícím a prodávajícím, které již nesmí prodávající i kupující v průběhu výroby měnit bez souhlasu obou stran.
Cena vozidla se stanovuje v měně EUR v okamžiku objednání vozidla (přijetí zálohy) a tato cena je prodejcem garantována do okamžiku prodeje a vystavení faktury. Dojde-li tedy v průběhu výroby ke změně ceny výrobce, nebo výrobců komponentů, nemá tato skutečnost na konečnou cenu vozidel ve výrobě již žádný vliv.
Pojmem „výroba“ se myslí okamžik od přijetí zálohy prodávajícím do okamžiku předání vozidla kupujícímu. Celková cena vozidla již zahrnuje dopravu od výrobce k prodejci, zahrnuje doklady nutné k registraci vozidla.
Většina zákazníků má při nebo těsně před samotným prodejem již vyrobeného vozidla požadavky na montáž doplňků přímo prodávajícím. Toto je samozřejmě možné a prodávající rád vyhoví, pokud je to v jeho silách. V žádném případě ale nelze tímto podmiňovat uzavření kupní smlouvy na již objednané a vyrobené vozidlo a ani tato skutečnost nezakládá důvod k oddalování platby za vozidlo samotné. Stejně tak cena doplňků a jejich montáže bude stanovena těsně před samotnou realizací, pokud nebyly součástí objednávky.
Proces uzavírání smlouvy:
Nejprve si zákazník nakonfiguruje vozidlo a tuto konfiguraci konzultuje s prodávajícím, který na základě této dohody vytvoří objednávku.
Následně prodávající sepisuje s kupujícím smlouvu o smlouvě budoucí, jejíž přílohou je sepsaná objednávka (konfigurace). Tady je již stanovena konečná cena v EUR.
Kupující i prodávající dokumenty podepíší. Smlouva o smlouvě budoucí slouží zároveň jako výzva ke složení zálohy.
Jakmile od kupujícího dorazí na účet prodávajícího záloha, odesíláme objednávku k výrobci.
Ode dne přijetí zálohy také běží dodací lhůta.
V okamžiku dovozu vyrobeného vozidla k prodávajícímu je kupující vyzván, aby si přijel vozidlo prohlédnout, projet a podepisuje kupní smlouvu, jejíž součástí je výzva k úhradě konečné ceny vozidla. Lhůta splatnosti je na domluvě mezi prodávajícím a kupujícím, ale neměla by přesáhnout obvyklou lhůtu 14 dnů. Jakmile je vozidlo zcela uhrazeno, vystaví prodávající konečnou fakturu.
Kupující je povinen uzavřít kupní smlouvu do 10ti dnů od výzvy ze strany prodávajícího.
Po uhrazení vozidla je možné provést přihlášení vozidla, současně je možné namontovat požadované doplňky, ale to už je věcí dohody prodávajícího s kupujícím.
Za jakékoliv poškození vozidla v průběhu zkoušení vozidla kupujícím, nebo v průběhu zkušební jízdy ještě před předáním vozidla nese plnou odpovědnost osoba, která vozidlo poškodila.

čl. 5
Platební podmínky

Veškeré platby je možno provádět pouze bezhotovostním převodem, popřípadě složením hotovosti na přepážce ve prospěch našich účtů specifikovaných v čl.1 těchto OP.
Hotovostní platby vzhledem k EET nepřijímáme.
Platby je možno provádět v českých korunách přepočtem denního kurzu ČNB v den fakturace na uvedené korunové účty. Je možno platit i v EUR.
Pokud chcete platbu v eurech, je třeba toto hlásit prodávajícímu před vystavením platebního dokladu a poté směrovat platbu pouze na náš multiměnový účet, který bude na platebním dokladu vždy uveden.
Veškeré nabídkové a fakturované ceny uvádíme včetně DPH dle aktuální sazby DPH (není-li uvedeno jinak). Jsme plátci DPH.
Prodeje do zahraničí jsou možné,  způsob účtování DPH bude individuální podle země kupujícího.

čl. 6
Záruky a práva z vadného plnění

Kupující je povinen si při převzetí vozidlo řádně prohlédnout a v případě zjevných závad a nebo chybějícího příslušenství toto ihned řešit s prodávajícím. Pozdější zjištění není povinen prodávající uznat.
Záruka u obytného vozu Megamobil se dělí na dvě skupiny:
Podvozková část s karoserií a kabinou řidiče. Tedy lidově řečeno samotná „krabice“ s pohonnými jednotkami.
Záruku na závady podvozkové části vozidla poskytuje výrobce vozidla dle svých záručních pravidel pro příslušný typ a model vozidla a je tedy potřeba případné vady vozidla samotného uplatnit u příslušného autorizovaného servisu dané podvozkové značky. Délka záruky je stanovena výrobcem podvozku. Zde budete také předpokládám provádět i běžný servis a pozáruční servis podvozku.
Záruka na závady vestavby samotné, včetně použitých komponentů je možno uplatnit pouze u výrobce a nebo akreditovaného zástupce značky Megamobil ve lhůtě 24 měsíců ode dne předání vozidla kupujícímu. Pro Českou republiku je tedy možné uplatnit záruku na nástavbu u firmy Rakar, spol.s r. o. Prodávající, po konzultaci s kupujícím, může doporučit a nebo nasměrovat kupujícího případně na jiný vhodný servis poblíž bydliště kupujícího, nebo zajistí opravu či výměnu jiným způsobem tak, aby kupující nebyl poškozen na svých právech. V případě, že nebude závada uplatněna u prodávajícího
a kupující si opravu zajistí sám bez konzultace, nenese prodávající žádnou odpovědnost za tuto závadu.
Výluka ze záruky:
Prodávající neručí za závady způsobené montáží jakéhokoliv příslušenství, které nebylo v souladu s prvovýrobou a nebo nebylo provedeno zástupcem firmy Megamobil, popřípadě odbornou firmou. Zde bychom zvláště varovali před dodatečnou montáží elektrického vybavení.
Prodávající dále neručí za jakékoliv závady nástavby vzniklé v souvislosti s neodbornou manipulací, použitím obytného vozidla pro jiný účel než pro který je určeno (například převoz stavebního materiálu) a neručí ani za jakékoliv vady zapříčiněné předchozí havárií.

čl. 7
Výhrada vlastnictví a přechod nebezpečí

Vozidlo zůstává majetkem prodávajícího do úplného uhrazení celé kupní ceny.
Okamžikem přijetí celkové kupní ceny na účet prodávajícího přecházejí veškeré vlastnická práva na stranu kupujícího. V případě převodu vlastnických práv ještě před celkovou úhradou vozidla (např. leasing, úvěr) má prodávající právo takovýto převod práv omezit či zakázat.
Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem fyzického předání vozidla kupujícímu.

čl. 8
Informace pro spotřebitele

Prodávající ve smyslu ustanovení §14 zák. č. 634/1992 Sb o ochraně spotřebitele informuje tímto spotřebitele, že v případě vzniku sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem je subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení sporu, který se týká vozidla či doprovodných služeb prodávajícího a který vznikne z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím Česká obchodní inspekce, kterou najdete na www.coi.cz

čl. 9
Uložení osobních údajů

Osobní údaje obsažené v objednávce, smlouvě o smlouvě budoucí, kupní smlouvě či leasingové smlouvě bude obchodník využívat k účelům realizace smlouvy a při styku s kupujícím a jeho informování. Údaje budou uloženy a spravovány v elektronické podobě. Tyto údaje budou nepřístupné třetím stranám s výjimkou případů, kdy vydání těchto informací předepisuje zákon.
Prodávající je povinen garantovat, že s údaji kupujícího bude nakládáno dle platných norem.

čl. 10
Závěrečná ustanovení

Veškeré smlouvy učiněné na základě těchto obchodních podmínek a obchodní podmínky samotné se řídí ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
Tyto obchodní podmínky číslo M20/02 ze dne 30.10.2020 jsou platné ode dne 01.11.2020 a nahrazují předchozí obchodní podmínky číslo M20/01 ze dne 25.05.2020 platné od 25.05.2020 do 30.10.2020. Všechny smlouvy uzavřené do 30.10.2020 se řídí původními všeobecnými podmínkami M20/01 a M18/01.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek se nijak nedotkne již uzavřených smluv, které se řídí obchodními podmínkami platnými v den uzavření kupní.
S těmito obchodními podmínkami bez výhrady souhlasím.